RODO

RODO

INFORMACJA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POLI-MED Bielsko Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Galena Spółka Komandytowa | Żywiecka 71, Bielsko Biała | REGON: 070913559 | NIP: 5471801179 |KRS: 0000573344 |TEL.: +48 33 816 11 00 (zwanym dalej Administratorem);

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o powierzone przez Państwo dane osobowe jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@klinikagalena.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3. Podstawą prawną i celami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych są:

a) Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. 

b) Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

c) Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

d) Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

e) Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

f) Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w celach zdrowotnych odbywa się przez pracownika zgodnie z ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z póżn. zm.); oraz ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z póżn.) lub przez inne osoby upoważnione przez administratora. 

Podanie danych osobowych celem realizacji ww. celów jest obowiązkowe, gdyż wynika ono
z przepisów prawa. 

4. Poza zbieraniem danych wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są również: 

a) Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art.6 ust 1 lit f. RODO) polegający na nagrywaniu rozmów w celu umożliwienia jednoznacznego ocenienia ich przebiegu w sytuacjach spornych pomiędzy Administratorem a Pacjentem;

b) Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art.6 ust 1 lit f. RODO) polegających na utrwalaniu wizerunku w formie monitoringu wizyjnego w celu zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszej placówki oraz ochrony mienia znajdującego się na jej terenie.

c) Konieczność zawarcia i wykonania przez nas umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6. ust. 1 lit b RODO);

d) Inne cele niż wymienionych w pkt. 3 i 4, gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Jeśli podstawa zbierania danych wynika z umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam nawiązanie współpracy. Jeśli natomiast podstawa zabierania danych wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora w każdym momencie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Uzyskane zgody na podanie danych jest także dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu wynikającego ze zgody.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców:

a) Osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) Osoby i podmioty upoważnione przez administratora w formie upoważnienia lub w ramach zawartych umów powierzenia danych;

c) Osoby i podmioty zajmujące się dochodzeniem w imieniu administratora roszczeń z tytułu zawartej umowy; 

d) Osoby upoważnione przez Pacjentów;

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, niż wyżej wymienione oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a) dokumentacja medyczna przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu),

b) skierowania na badania i zlecenia lekarza (5 lat – od końca roku kalendarzowego,
w którym udzielono świadczenia, które było przyczyną wystawienia skierowania lub zlecenia),

c) zaświadczenia lekarskie (w tym ZUS-ZLA) 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym je wystawiono.

d) inne określone w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.)

Po upływie czasu przechowywania dokumentacji jest ona niszczona – niemożliwa jest identyfikacja pacjenta oraz jego danych osobowych, którego dokumentacja dotyczyła.

Nagrania telefoniczne będziemy przechowywać przez okres do 60 dni od zarejestrowania dźwięku, nagrania z monitoringu wizyjnego do 90 dni od daty utrwalenia wizerunku, natomiast dane osobowe pozyskane na postawie zgodny do czasu utraty ich przydatności lub odwołania zgody. 

7. W okresie przetwarzania danych przez administratora posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do kopii danych osobowych, 

b) poprawiania, w tym uzupełniania danych,

c) sprostowania wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej,

d) usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jednak w przypadku danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej w ograniczonym zakresie, tak, aby ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych nie mogły istotnie utrudnić realizację tych celów,

e) przenoszenia danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę (zastosowanie ma tutaj tryb udostępnia dokumentacji medycznej),

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli dotyczy to przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust 1 lit f. – prawny uzasadniony interes administratora,

h) cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

8) Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do wykonania umowy, wykazania obowiązku prawnego lub nie stanowią naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić np. wykorzystanie Państwa danych do celów marketingowych, promocyjnych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. 

9. Przekazane przez Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Administrator danych osobowych Pacjentów zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu

Umów termin wizyty

+48 33 816 11 00

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 8:00 – 19:00
Wtorek: 8:00 – 19:00
Środa: 8:00 – 19:00
Czwartek: 8:00 – 19:00
Piątek: 8:00 – 19:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Zadzwoń i umów wizytę


+48 33 816 11 00